Back to top
Boris Jeltsin Museum

Muzeum Borysa Jelcyna z produktem Serge Ferrari

Soltis
Perform 92
Zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna
Zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna
Rosja
Jekaterinaburg
Pracują nad tym projektem
Architekt / Projektant: Bernaskoni
Producent: Guillaume Janssen Global B.V.
Instalator: WellSun
Muzeum, które prezentuje zwiedzajqcym swojq kolekcję przy uzyciu najnowszych technologii, musi zapewnié statą równowagę swiatfa i ciepta. Aby osiqgnqé zamierzony cel, Muzeum Borysa Jelcyna w Jekaterynburgu zdecydowa{o się na montaz rolet MSW Dome z tkaninq Serge Ferrari Soltis Perform 92. Rozwiqzanie to znajduje się w ofercie holenderskiej firmy Guillaume Janssen i pozwoliło zachowaé nieskazitelne piękno obiektu pod względem architektonicznym.

Serge Ferrari jest swiatowym liderem w dzie­dzinie produkcji elastycznych tkanin do oslon przeciwslonecznych i chętnie podejmu­je się realizacji innowacyjnych projekt6w -bo wsr6d okreslen charakteryzujqcych Muzeum Borysa Jelcyna w rosyjskim Jekaterynburgu naj­częsciej pojawia się wlasnie slowo ,,innowacyj­ne". Ten nowo powstaly obiekt ma na celu zo­brazowanie i zachowanie nie tak znowu odle­glego w czasie dziedzictwa historycznego ro­syjskich prezydentów po rozpadzie Zwiqzku Ra­dzieckiego. Borys Jelcyn, pierwszy prezydent nowej Rosji, stanowi jego centralny punkt. Mu­zeum opowiada historię jego zycia za pomocq najnowszych osiqgnięé technologicznych oraz przy uzyciu nowoczesnego języka. 

Nietypowa realizacja 

lmponujqcy budynek Muzeum ma duzy, szkla­ny dach. Aby chronié dziela sztuki przed swia­tlem slonecznym, wyeksponowaé je w jak naj­bardziej atrakcyjny dia zwiedzajqcych sposób oraz zabezpieczyé wnętrza przed przegrze­waniem, potrzebne bylo specjalne rozwiqza­nie zacienienia.

Zadanie nie nalezalo do najla­twiejszych z uwagi na rozmiar i strukturę obiek­tu, jednak holenderska firma Guillaume Janssen sprostala wyzwaniu dzięki MSW Dome z Soltis Perform 92. Jest to zakrzywiona, trójkqtna oslo­na, specjalnie zaprojektowana do duzych szkla­nych powierzchni w celu regulacji swiatla slo­necznego i blokowania ciepla. Ksztalt screenów jest idealnie dopasowany do ksztaltu sklepienia, dzięki czemu zamysl architektoniczny budyn­ku pozostal nienaruszony.

Uiterst sterke stof

Uiterst sterke stof

Uiterst sterke stof

System markiz musial zostaé zainstalowany w sposób zapewniajqcy bardzo duze napięcie tkaniny. Jest to mozliwe jedynie przy bardzo mocnym materiale, który ma wystarczajqcq wytrzymalosé po przekqtnej.

Funkcjonalne i estetyczne 

Soltis Perform 92 blokuje nadmiar swiatla i cie­plo, ale ma jednoczesnie przezroczystq perfo­rację, aby goscie Muzeum nadal mogli cieszyé się swiatlem. W upalne dni biala tkanina odbi­ja promienie sloneczne, a material zwija się do kompaktowej kasety na dole. Dzięki wspólnej pracy Serge Ferrari, Guillaume Janssen i Well­Sun, Muzeum Borysa Jelcyna w Jekaterynburgu posiada estetyczne i trwale rozwiqzanie do regulacji swiatla i ciepla.

Produkty